تبلیغات
منطقه آزاد ماکو - درباره سازمان

درباره سازمان

جمعه 1 آذر 1392 03:05 ب.ظنویسنده : امیر حسن پور

 

نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ20/9/1389 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند«ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماكو را به شرح زیر تصویب نمود:
 
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماكو

ماده1ـ نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماكو می‌باشد كه از این پس دراین اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده می‌شود.
ماده2ـ مركز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماكو می‌باشد.
ماده3ـ سازمان برای مدت نامحدود تشكیل می‌شود.
ماده4ـ سرمایه سازمان، مبلغ یكصد میلیارد (000/000/000/100) ریال است كه از محلآورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمانمتعلق به دولت بوده و منقسم به یكصد هزار سهم یك میلیون ریالی است.
ماده5 ـ اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعهاقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی وارایه خدمات عمومی می‌باشد.
ماده6 ـ اركان سازمان به شرح زیر است:

1ـ مجمع عمومی
2ـ هیئت مدیره 
3ـ مدیرعامل و رییس هیئت مدیره
4ـ بازرس یا بازرسان قانونی
ماده7ـ هـیئت وزیران نماینده صاحـب سهام در مـجامع عمومی می‌باشد كه به موجب تصویب‌نامهشـماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 اختیارات خود را به وزیران عـضو شورایهماهنگی منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است.
ماده8 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
1ـ موافقت با تأسیس و انحلال شركت‌های تابع
2ـ پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شركت‌های تابع به هیئت وزیرانبا رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3ـ اعمال نظارت عالی بر فعالیت‌های سازمان
4ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملكرد سازمان
5 ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان
6 ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی كل قوا
7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیرانبا رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8 ـ نصب و عزل اعضای هیئت مدیره
9 ـ انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها
10ـ تعیین خط مشی عمومی سازمان
11ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی كه با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسهمجمع عمومی قرار گیرد.
13ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساباندوخته‌های سازمان.
ماده9ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یك بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تاپایان تیرماه هر سال و حداقل یك بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداكثر تاپایان دی ماه همان سال تشكیل می‌گردد.
ماده10ـ دعوت برای تشكیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور بهعمل می‌آید.
ماده11ـ محل تشكیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسهمجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وویژه اقتصادی خواهد بود.
ماده12ـ سازمان توسط هیئـت‌مدیره‌ای متشـكل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومیاداره می‌گردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئتمدیره با همان مرجع انتخاب كننده است.
ماده13ـ اعضای هیئت‌مدیره‌ برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانعاست و تا زمانی كه اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت مدیره سابق به كارخود ادامه خواهد داد.
ماده14ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یك بار و بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و مدیرعاملسازمان تشكیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را ازطریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئت‌مدیره قرار دهند.
ماده15ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسهبا اكثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده16ـ برای هر یك از جلسات هیئت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط منشی هیـئت مدیرهتنظیم و به امضـای همه اعضای هـیئت مدیره حاضـر در جلـسه برسد. در صورتجلسات هیئتمدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاكرات و تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هر یك از اعضای هیئت مدیره كه با تمام یا بعضی ازتصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد.
ماده17ـ هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطقآزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامهبوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:
1ـ تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقیقی و حقوقیاعم از داخلی و خارجی
2ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آیین‌نامه‌های مربوط
3ـ چگونگی ثبت شركت‌ها و مالكیت‌های صنعتی و معنوی و ثبت كشتی‌ها، شناورها وهواپیماها در منطقه براساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار
4ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم
5 ـ چگونگـی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن درمحدودهمنطـقه آزاد تجاری ـ صنعتـی مـاكو براساس قانـون و آییـن‌نامه اجرایی مصـوبمجمع عمومی
6 ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانكاری و انجام امور تجاری وتولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب
7ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب
8 ـ تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و عملكرد سالانه سازمان و ارایهآن به مجمع عمومی جهت تصویب
9 ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
10ـ تشـكیل یا انحلال شركـت‌های فرعی براساس مـوازین قانونی با تصـویب مجمع عمومی
11ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموالمنقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط
تبصره ـ هیئت مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره ومدیرعامل تفویض نماید.
ماده18ـ مدیرعامل سازمان كه ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حكم رییسجمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد.
دوره تصـدی مدیرعامل سه سـال است و انتخـاب مجدد وی بلامانع می‌باشد و در هر حـالدوره مدیریـت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیـئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
ماده19ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیرهدارایهمه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاصثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
1ـ انجام مكاتبات عادی و جاری سازمان
2ـ عزل و نصب كاركنان سازمان
3ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصمیمدرباره امور استخدامی كاركنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط
4ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانك‌های داخلیو خارجی با امضای مجاز سازمان
5 ـ صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـصنعتی ماكو
6 ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط
7ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدیمستقیم ندارند.
تبصره1ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضایهیئت مدیره یا كاركنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید.
تبصره2ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری ـصنعتی ماكو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.
ماده20ـ مجمع عمومی یك بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی یاحقوقی ذیصلاح برای مدت یك سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنان به این سمتبلامانع است و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمتخود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا بركناری از خدمت بازرس اصلی، بازرسعلی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد.
ماده21ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونیو وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعهنموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را رسیدگی كند.
ماده22ـ مهم‌ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب
2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیهگزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذكورحداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.
3ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.
تبصره ـ اجرای وظایف بازرس كه طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید بههیچ وجه مانع جریان عادی كار سازمان گردد.
ماده23ـ سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سالخاتمه می‌یابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌هایمالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی دراختیار بازرس قانونی گذاشته شود.
ماده24ـ اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چك‌ها، براتها و سفته‌ها همواره با امضایمتفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یك نفر به انتخاب هیئت مدیرهبا مهر سازمان معتبر می‌باشد.
ماده25ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئت‌مدیرهتعیین می‌گردند.
ماده26ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانونتجارت تنظیم و نگهداری می‌شوند.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 41467/30/89 مورخ 20/11/1389، شماره43909/30/90 مورخ3/7/1390 و شماره 44252/30/90 مورخ 27/7/1390 شورای نگهبان بهتأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
 


آخرین ویرایش: جمعه 1 آذر 1392 03:06 ب.ظ

 
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:31 ب.ظ
スーパーコピーブランド優良店ブランド時計コピー(N級品)激安スーパーコピーブランド激安販売「MsaCopy.CoM」最高級Nランクブランド時計コピー優良店!スーパーコピー時計
شنبه 31 فروردین 1398 06:55 ب.ظ
ランド スーパーコピー,コピーブランド 通販,スーパーコピー 財布,各種人気ブランド偽物最新商品出荷!当サイト販売
شنبه 31 فروردین 1398 06:54 ب.ظ
腕時計コピー
جمعه 13 مرداد 1396 06:28 ق.ظ
It's really very complex in this full of activity life to listen news on TV,
thus I just use world wide web for that purpose, and get
the newest information.
جمعه 6 مرداد 1396 11:06 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for great info I was looking for this info for my mission.
جمعه 6 مرداد 1396 07:59 ق.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very useful information specifically the last
part :) I care for such information a lot. I was looking
for this particular info for a long time. Thank you and good luck.
شنبه 10 تیر 1396 02:36 ق.ظ
Great information. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon).
I have saved it for later!
دوشنبه 5 تیر 1396 12:48 ب.ظ
My brother recommended I would possibly like this web site.
He was once entirely right. This post actually made my
day. You can not believe simply how a lot time I had spent for
this info! Thanks!
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:08 ق.ظ
If some one desires to be updated with hottest technologies therefore he must be visit this
site and be up to date all the time.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:18 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little comment to support
you.
سه شنبه 2 خرداد 1396 05:48 ب.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all people you actually realize
what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my site =).
We may have a link change contract among us
جمعه 29 اردیبهشت 1396 06:05 ق.ظ
Exactly what I was searching for, thank you for putting up.
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 01:35 ق.ظ
It's really a nice and helpful piece of information. I am satisfied
that you simply shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر