تبلیغات
منطقه آزاد ماکو - کوه ها
1-کوه مورس : این کوه باارتفاع 2958متری بلندترین کوه ماکو بوده وراههای دسترسی به آن از روستای کوسج-روستای باشکند ازقسمت شمالی وبا استراحت در روستای مصطفی قالاسی بعنوان کمپ می توان آب مورد استفاده مسیر را از چشمه های خروشان پر کرد(درزمستان به جهت عبور از یخچالها به وسایل فنی نیاز می باشد)

2-کوه دوماننی(آغبلاغ قارلی سی) : این کوه باارتفاع2848متر درجنوب شرقی روستای تیکمه واقع شده وهم راس با کوه قارلی داغ باارتفاع2798متری با پوشش گیاهی فراوان پذیرای کوهنوردان زیادی درفصول مختلف ازسال می باشد راههای دسترسی به آن از روستاهای جان عزیز ودره تفنگ چی ازقسمت شمال غربی برای کوه قارلی داغ وازروستای تیکمه از مسیرشمالی کوه به قالی داغ وشمال شرقی به کوه دوماننی می باشدلازم بذکر است این کوه برای افرادی که تمایل به طبیعت گردی دارند ومی خواهند سد ماکو راازبلندترین نقطه مشاهد کنند بهترین مکان می باشد.

3-کوه قره داغ (سیدعلی داغی): این کوه درحدفاصل کوه مورس وکوه چرکین با ارتفاع 2884متری وبا کوه مورس دریک خط الراس واقع می باشد راههای صعود به این کوه از جبهه شمال شرقی ار روستای باغچه جوق وگذر از دره سرسبز وکوش دادن به صدای آب چشمه های خروشان مسیر ویا از روستای کوسج وقلعه 7پهلوان یا ازمسیر شمال غربی وازروستای مصطفی قالاسی می توان به این کوه صعود کرد .درزمستان با ید خطرات بهمن را هم درنظر گرفت.

4-کوه چرکین : این کوه ازلحاظ ارتفاع درحد2799متربوده ولی از لحاظ صعود وشیب مسیر مشکلترین کوه ماکو می باشد مسیر صعود به این کوه از روستای باغچه جوق –دره باغچه جوقسمت غرب قله شمال غربی –سمت شرق دره یا مستقیماً از جلو دانشگاه پیام نور واحد ماکو قله اصلی واز دره اَنه سور می توان درمنتهی الیه دره ومستقیم قله اصلی ودرابتدای دره قله شمال غربی معروف به دانیال پیغمبر را صعود کرد.در برنامه های زمستانی استفاده از وسایل فنی الزامی می باشد.

 5-کوه سُکار: این کوه درشهرستان شوط باارتفاع 2774متری کوه بسیار مناسبی جهت صعود برای کسانی که مایل به کوهپیمائی زیاد دارند می باشد.از جبهه شمال غربی واز روستای آرپالیق واز جبهه شمالی از روستای چاوگون می توان به این کوه صعود کرد.

6-کوه قَیه (ساری قیه) : این کوه شامل کلاهک سنگی یکی از کاملترین کلاهک های سنگی جهان با شیب منفی (قیه)ودیوار بلند(ساری قیه) میدان خوبی برای عرض اندام کردن سنگنوردان ازاقسا نقاط جهان می باشداین کلاهک توسط سنگنوردان ماکو صعود شد.بافت قدیمی ماکو درسایه این کلاهک قراردارد.