تبلیغات
منطقه آزاد ماکو - چشمه ها

1-چشمه زَی سو :این چشمه کهدرشهرآواجیق وروستای طهماسب واقع بوده وبا توجه به خاصیت درمانی همه ساله پذیرایگردشگران ومسافرانی راکه به قصد مداوا می آیند ،می باشد.

2-چشمه آبگرم باشکند :این چشمهدر2کیلومتری جاده ماکو-بازرگان ودرروستای باشکند واقع بوده وپذیرای خیل عظیم مردمجهت آب تنی واستفاده ازطبیعت زیبای روستا با باغات سیب خود می باشد می باشد.

3-چشمه آب معدنی طورشاب :اینچشمه در روستای طورشاب یکی ازروستاهای بخش مرگنلر جهت استفاده آب آشامیدی به جهتخاصیت درمانی مورد استفاده می باشد.

4-چشمه آبگرم شوط:این چشمهدرحدود 5/1کیلومتری شهرستان شوط آماده پذیرای از مسافران می باشد.