تبلیغات
منطقه آزاد ماکو - تالاب/سدها/رودها
تالاب ناور تالاب بورالان تالاب پیراحمد کندی 

تالاب آغ گل: این منطقه مابین شهرستانهای ماکو وپلدشت زیستگاه طبیعی میش ،قوچ،کل وبز وپرندگان بومی ومهاجرمانند کبک وچیل می باشد.

سدهای ماکو: سد دانالو ،روستای دانالو –سد ارس ،پلدشت شهرک سدارس-سد شهید قنبری ماکو

رودهای ماکو: رودارس-ساری سو-زنگمار –قره سو